Open Dúbravan

Miestny úrad Bratislava Dúbravka a Šachový klub Dúbravan
usporiadajú v dňoch 24.8. – 29.8.2024

XI. ročník O POHÁR SNP 2024 – FIDE OPEN DÚBRAVAN

Motto turnaja: “Šach je pre každého tým, čo v ňom hľadá. Pre niekoho je iba zábavou, pre druhého spoločenskou záležitosťou, pre tretieho športom, štvrtý ho chápe ako umenie, iný mu venuje celý život.” (M. Tal)

Miesto konania: Bratislava – Dúbravka, Kultúrne centrum Fontána, Ožvoldíkova 12

Spojenie MHD: najbližšie je zastávka autobusu č. 83, č. 36, č. 123 – Pekníková, 3 minúty pešo
Ostatné autobusy č. 20, č. 23, č. 36, č. 84, č. 123 – zastávka OD Saratov, 5 minút pešo
Električka č. 4 – zastávka OD Saratov, 5 minút pešo

Systém hry: Švajčiarsky systém na 7 kôl. Čakacia doba podľa čl. 6.7 Pravidiel FIDE platných od 1. 1. 2023 je 30 minút. Žrebovanie programom Swiss-Manager. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet na RTL FIDE a aj na LOK SR.
Tempo hry pre každého hráča 90 min./40 ťahov + 10 min. do konca + bonifikácia 30 sec./ťah.

Právo účasti: Každý hráč musí mať v deň začiatku turnaja pridelené FIDE ID (dá sa overiť na http://ratings.fide.com).

Hlavný rozhodca: Ladislav Šipeky FA

Kapacita: max. 80 hráčov
prednosť účasti majú skôr prihlásení hráči s uhradeným vkladom a potom skôr prihlásení hráči s ešte neuhradeným vkladom.

Poradie určuje: Počet bodov, Vylepšený Buchholz (CUT-1), Buchholz, počet výhier, žreb

Časový program: Prezentácia: sobota (24.8.2024) 8:30 –9:20 hod., otvorenie turnaja 9:30
24.8.2024 (sobota): 1. kolo: 9:30 – 14:30 ; 2. kolo: 16:00 – 21:00
25.8.2024 (nedeľa): 3. kolo: 16:00 – 21:00
26.8.2024 (pondelok): 4. kolo: 16:30 – 21:30
27.8.2024 (utorok)): 5. kolo: 16:30 – 21:30
28.8.2024 (streda): 6. kolo: 16:30 – 21:30
29.8.2024 (štvrtok): 7. kolo: 9:30 – 14:30 ; vyhlásenie výsledkov 14:45 – 15:00
Časy ukončenia kôl sú orientačné. Slávnostné ukončenie turnaja a odovzdanie cien bude
po skončení 7.kola do cca. 15 min.

Cenový fond:16 cien, celkovo finančné ceny vo výške 740.- €

Hlavné ceny: I. Cena 200.- €; II. Cena 150.- €; III. Cena 100.- €; IV. Cena 70.- €; V. Cena 50.- €

Ceny v kategóriách:
Pre každú kategóriu jedna cena v plnej výške 20 € pri účasti minimálne 5 hráčov v kategórii:
junior (U20, roč. 2004 a mladší), žena (aj dievčatá do 15 rokov), senior (S60, ročník 1964 a
starší), člen ŠK Dúbravan, hráč s ratingom 1801 – 2000, hráč s ratingom 1601 – 1800, hráč s
ratingom do 1600.

Vecná cena v kategórii žiak pre hráča/hráčku z federácie SVK, ktorý nezískal inú cenu:
žiak (U15, roč. 2009 a mladší)

Zlosovateľné ceny: 10 € pre troch prítomných hráčov na vyhodnotení, ktorí nič nevyhrali.
Súbeh cien nie je možný. Víťaz viacerých kategórií získa len jednu, hodnotnejšiu cenu.

Ceny sa určujú v poradí Hlavné ceny a následne Ceny v kategóriách v uvedenom poradí.
V prípade účasti na turnaji do 34 hráčov, môže dôjsť ku kráteniu cenového fondu.

Štartovné:

Pre výšku štartovného poplatku je rozhodujúci rating a tituly podľa listiny FIDE k 1.8.2024.

GM, IM, WGM, WIM – bez vkladu
FM, WFM, FIDE rating 2300 a viac – vklad 10.- €
FIDE rating 2001 – 2299 – vklad 15.- €
FIDE rating 1701 – 2000 – vklad 20.- €
FIDE rating 1501 – 1700 – vklad 25.- €
FIDE rating do 1500 – vklad 30.- €

Zľavy: Hráči ŠK Dúbravan: výška zľavy: 5 € Hráči OZP a ŤZP: výška zľavy: 5 € Hráči narodení v roku 1963 a skôr (senior): výška zľavy: 5 € Hráči narodení v roku 2008 a neskôr (žiak): výška zľavy: 5 €
Kumulácia zliav nie je možná.

Riaditeľ turnaja: Tomáš Laho, mobil: 0903 268 207, e-mail:

Organizačný štáb: Tomáš Laho, Peter Lukáč, Ivan Straka, Oleksandra Strelbitská, Adrián Struhár

Prihlášky: Peter Lukáč, mobil: 0905 322 392, e-mail:
Prihlášky zaslať najneskôr do 21.8.2024,, po tomto termíne sa vklad zvyšuje o 5 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky ešte akceptovať. V prihláške uvádzajte meno, priezvisko, dátum narodenia a aktuálny rating. Bankové spojenie: Po akceptovaní prihlášky uhrádzajte vklad na:

Variabilný symbol: (uveďte svoj dátum narodenia v tvare RRRRMMDD)

Konštantný symbol: 308

IBAN: SK49 1111 0000 0011 6548 1003

Bez akceptovania prihlášky neuhrádzajte vklad !!!

Iná možnosť úhrady: Vklad v mimoriadnych prípadoch je možné uhrádzať v hotovosti iba počas prezentácie turnaja v KC Fontána.

Prosíme neplatiť poštovou poukážkou! (pre problémy s identifikáciou platiteľa) Storno poplatky: V prípade odhlásenia sa z turnaja po úhrade poplatku, najneskôr do 23. 8. 2024, sa vracia čiastka znížená o 2 €. Vklad vrátime na ten účet, z ktorého bola vykonaná úhrada. V prípade odrieknutia účasti 24. 8. 2024 alebo neskoršieho z dokladovaného odôvodnenia neúčasti (ochorenie, úraz …) vrátime vklad znížený o 3 €.
V ostatných prípadoch sa vklad nevracia.

Bezpečnostné a hygienické opatrenia:

 1. Turnaj sa bude riadiť nariadeniami vyšších autorít platných v čase a mieste konania turnaja.
 2. V prípade, ak bude mať organizátor možnosť rozhodnúť o niektorých konkrétnych podmienkach bezpečnostných a hygienických opatrení v zmysle nariadení vyšších autorít, právo určiť takéto konkrétne opatrenia má riaditeľ turnaja, ktorý však musí akceptovať podmienky stanovené KC Fontána, v ktorom sa turnaj koná.
  Technické ustanovenia:
 3. Na akúkoľvek cenu má nárok iba ten hráč, ktorý bude prítomný na vyhodnotení. Odovzdávanie ceny tretej osobe možné nie je. Ceny osobne nevyzdvihnuté na vyhodnotení prepadajú v prospech usporiadateľa.
 4. V súlade s pravidlami šachu FIDE platnými od 1.1.2023 hráči môžu mať pri sebe vypnutý mobil, iné elektronické komunikačné prostriedky musí schváliť rozhodca.
  Upozornenia: 1. V hracej miestnosti nie je šatňa alebo iný priestor, kde by usporiadateľ vedel garantovať
  bezpečné uloženie osobných vecí.
 5. Každý vedúci detskej výpravy, alebo rodič, podpíše pri prezentácii vyhlásenie, že je plne zodpovedný za svojich privedených maloletých zverencov.
  Ochrana osobných údajov:
  V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja:
  • vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia
  • súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej stránke podujatia a v propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu

Propozície na stiahnutie / PDF

Zoznam prihlásených

VÍŤAZI PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV

Rok 2023: Daniel Compel (Zúčastnených hráčov: 46)

Rok 2022: Milan Timko (Zúčastnených hráčov: 51)
Rok 2019: Ondrej Gábriš (Zúčastnených hráčov: 58)
Rok 2018: Tibor Čajka (Zúčastnených hráčov: 50)
Rok 2017: Igor Lintner (Zúčastnených hráčov: 52)
Rok 2016: Erik Oprea (Zúčastnených hráčov: 38)
Rok 2015: Igor Dubeň (Zúčastnených hráčov: 28)
Rok 2014: Erik Oprea (Zúčastnených hráčov: 18)
Rok 2013: Gregor Zaťko (Zúčastnených hráčov: 24)
Rok 2012: Lukáš Hájek (Zúčastnených hráčov: 28)