Dámsky šachový turnaj

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA DÚBRAVKA, Šachový klub Dúbravan usporiadajú v dňa 10.9.2023 charitatívny
III. ročník Dámsky šachový turnaj v Dúbravke

Dôležité informácie:
Miesto konania: Bratislava – Dúbravka, Centrum Rodiny, Bazovského 6
Systém hry: Švajčiarsky na 7 kôl podľa pravidiel FIDE, turnaj bude zasielaný na ratingovanie (v prípade, ak sa prihlási menej ako 12 účastníčok, sa turnaj odohrá kruhovým systémom) tempo hry 10 minút na partiu + bonifikácia 5 sec./ťah.
Právo účasti: ženy a dievčatá, registrované v SŠZ
Hlavný rozhodca: Ladislav Šipeky FA
Riaditeľka turnaja: Oleksandra Strelbitská
Organizačný štáb: Tomáš Laho, Peter Lukáč, Ladislav Šipeky, Oleksandra Strelbitská,
Poradie určuje: 1.Počet bodov, 2.Buchholz Cut 1, 3.Buchholz, 4.Sonnenborn-Berger, 5.Počet výhier
Časový program:

Prezentácia: nedeľa (10.9.2023) 09:30 –10:00 hod., otvorenie turnaja 10:15

1.kolo: 10:15 – 10:45

2.kolo: 10:45 – 11:15

3.kolo: 11:15 – 11:45

4.kolo: 11:45 – 12:15

5.kolo: 12:15 – 12:45

6.kolo: 12:45 – 13:15

7.kolo: 13:15 – 13:45; vyhlásenie výsledkov 13:45 – 14:00

Časy ukončenia kôl sú orientačné. Slávnostné ukončenie turnaja a odovzdanie cien bude po skončení 7.kola do cca. 15 min.


Cenový fond:

1. miesto – pohár, medaila, kvety

2. miesto – medaila, kvety

3. miesto – medaila, kvety
Najlepšia juniorka do 15 rokov dostane vecnú cenu

Štartovné: dobrovoľné, no aspoň 15 €
Celý výťažok z turnaja daruje usporiadateľ Centru Rodiny n.o.
Centrum rodiny je neziskovou organizáciou, ktorá podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa dostali do zložitej životnej situácie. Centrum rodiny vytvára priestor na voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie, bez ohľadu na zdravotný stav či sociálny status. V rámci EKO aktivít podporuje dobrovoľníctvo bez rozdielu veku.


Prihlášky: Zaslať najneskôr do 09.09.2023 cez prihlasovací formulár alebo e-mail , prípadne telefonicky na čísle 0944 449 611– Oleksandra Strelbitská
maximálna kapacita miestnosti – 38 hráčok
Bankové spojenie: Variabilný symbol: (uveďte svoj dátum narodenia v tvare RRRRMMDD)
IBAN: SK 49 1111 000 000 116 5481 003

Iná možnosť úhrady: Vklad v je možné uhrádzať v hotovosti aj počas prezentácie turnaja v Centre Rodiny.

Nie až tak dôležitá informácia:
Bezpečnostné a hygienické opatrenia:

 1. Turnaj sa bude riadiť nariadeniami vyšších autorít platných v čase a mieste konania turnaja.
 2. V prípade, ak bude mať organizátor možnosť rozhodnúť o niektorých konkrétnych
  podmienkach bezpečnostných a hygienických opatrení v zmysle nariadení vyšších autorít,
  právo určiť takéto konkrétne opatrenia má Riaditeľ turnaja, ktorý však musí akceptovať
  podmienky stanovené KC Fontána, v ktorom sa turnaj koná.
  Technické ustanovenia:
 3. Na akúkoľvek cenu má nárok iba ten hráč, ktorý bude prítomný na vyhodnotení.
  Odovzdávanie ceny tretej osobe možné nie je. Ceny osobne nevyzdvihnuté na vyhodnotení
  prepadajú v prospech usporiadateľa.
 4. V súlade s pravidlami šachu FIDE platnými od 1.1.2023 hráči môžu mať pri sebe vypnutý
  mobil, iné elektronické komunikačné prostriedky musí schváliť rozhodca.
  Upozornenia:
 5. V hracej miestnosti nie je šatňa, za odložené osobné veci usporiadateľ neručí.
 6. Každý vedúci detskej výpravy, alebo rodič, podpíše pri prezentácii prehlásenie, že je plne
  zodpovedný za svojich privedených maloletých zverencov.
  Ochrana osobných údajov
  V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja:
   vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno,
  priezvisko, dátum narodenia
   súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej stránke podujatia
  a v propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu

Tešíme sa na vašu účasť!!!

Propozície na stiahnutie