Členské poplatky

Predpis členského podľa veku od 1. 1. 2023

Povinné poplatky na SŠZ sa uhrádzajú do 30. marca (uhrádza ŠK Dúbravan z členského poplatku). Od 1. apríla je príplatok 25%, čiže aj členský poplatok sa zvýši o 4 €.

a) 5 € Sympatizant SŠZ

b) 15 € mládež do 20 rokov, seniori nad 60 rokov, ŤZP, OZP

c) 20 € ostatní (muži, ženy), pokiaľ nepatria pod písmeno a) alebo b)

Registračný poplatok nového člena SŠZ je vo výške 1 €.

Znížený ročný členský príspevok vo výške 5 € platia noví členovia SŠZ / prvá registrácia, ak v roku registrácie dosiahli max. 10 rokov života.

Pozn.: ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí, OZP – osoby zdravotne postihnuté, HN – hmotná núdza.

6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN15 – 20 rokov60 rokov a vyššie21 – 59 rokov
28,00 €31,00 €34,00 €48,00 €

Člen – sympatizant klubu (nehrá súťaže SŠZ) nie je registrovaný v SŠZ, uhrádza iba 10 €.

Funkcionári členské nemusia uhrádzať v plnej výške – forma odmeny za výkon funkcie. Určite by mali platiť poplatky na SŠZ a niečo za miestnosť podľa dohody.

Členské sa uhrádza do 1. marca.

Noví členovia uhrádzajú pri registrácii do klubu členské znížené o alikvotnú čiastku podľa počtu mesiacov ku dňu vstupu podľa vzorca:

Členské – (N x K);

kde N je počet mesiacov od začiatku roku a K= 1,75 pre vek 21-59 rokov alebo K=1 pre iný vek

Členské podľa mesiaca registrácie do klubu6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN15 – 20 rokov60 rokov a vyššie21 – 59 rokov
január28,00 €31,00 €34,00 €48,00 €
február27,00 €30,00 €33,00 €46,25 €
marec26,00 €29,00 €32,00 €44,50 €
apríl25,00 €28,00 €31,00 €42,75 €
máj24,00 €27,00 €30,00 €41,00 €
jún23,00 €26,00 €29,00 €39,25 €
júl22,00 €25,00 €28,00 €37,50 €
august21,00 €24,00 €27,00 €35,75 €
september20,00 €23,00 €26,00 €34,00 €
október19,00 €22,00 €25,00 €32,25 €
november18,00 €21,00 €24,00 €30,50 €
december17,00 €20,00 €23,00 €28,75 €