Členské poplatky

Predpis členského podľa veku (platné od 1. 1. 2023)

6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN15 – 20 rokov60 rokov a vyššie21 – 59 rokov
28,00 €31,00 €34,00 €48,00 €

Pozn.: ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí, OZP – osoby zdravotne postihnuté, HN – hmotná núdza.

Člen – sympatizant klubu (nehrá súťaže SŠZ) nie je registrovaný v SŠZ, uhrádza iba 10 €.

Funkcionári členské nemusia uhrádzať v plnej výške – forma odmeny za výkon funkcie. Určite by mali platiť poplatky na SŠZ a niečo za miestnosť podľa dohody.

Členské sa uhrádza do 1. marca na IBAN: SK49 1111 0000 0011 6548 1003

 

Noví členovia

Noví členovia uhrádzajú pri registrácii do klubu členské znížené o alikvotnú čiastku podľa počtu mesiacov ku dňu vstupu podľa vzorca:

Členské – (N x K);

kde N je počet mesiacov od začiatku roku a K= 1,75 pre vek 21-59 rokov alebo K=1 pre iný vek

Členské podľa mesiaca registrácie do klubu6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN15 – 20 rokov60 rokov a vyššie21 – 59 rokov
január28,00 €31,00 €34,00 €48,00 €
február27,00 €30,00 €33,00 €46,25 €
marec26,00 €29,00 €32,00 €44,50 €
apríl25,00 €28,00 €31,00 €42,75 €
máj24,00 €27,00 €30,00 €41,00 €
jún23,00 €26,00 €29,00 €39,25 €
júl22,00 €25,00 €28,00 €37,50 €
august21,00 €24,00 €27,00 €35,75 €
september20,00 €23,00 €26,00 €34,00 €
október19,00 €22,00 €25,00 €32,25 €
november18,00 €21,00 €24,00 €30,50 €
december17,00 €20,00 €23,00 €28,75 €

Pre členstvo v klube treba vyplniť obe tlačivá (nižšie), podpísať a buď naskenovať a zaslať e-mailom na , alebo podpísané priniesť do klubu počas klubových dní. PS. jedno tlačivo je pre členstvo v Slovenskom šachovom zväze (každý člen klubu je zároveň členom SŠZ) a druhé je pre členstvo v klube.
Tlačivá pre členstvo v klube (treba vyplniť obe):
-> pre členstvo v SŠZ
-> pre členstvo v ŠK Dúbravan


 

Na čo Šachový klub Dúbravan využíva členské polatky

V prvom rade treba poznamenať, že sme vďačný každému členovi, kto svojim členským poplatkom podporí činnosť a fungovanie svojho/nášho/vášho klubu.

  • Veľká časť členského poplatku sa prevádza Slovenskému šachovému zväzu (ďalej len SŠZ) vo forme členských poplatkov pre SŠZ, keďže každý člen ŠK Dúbravan je automaticky členom SŠZ. Tento poplatok sa platí ročne za každého člena, ideálne do 31.3., pretože po tomto termíne sa členské poplatky SŠZ zvyšujú o 25%. Poplatky SŠZ v skrátenej podobe: 5€/15€/20€ -> sympatizant/juniori, ZŤP, seniori/ostatní (muži, ženy)
  • Ďalšia časť putuje opätovne SŠZ, tentokrát za licencie pre hráčov, ktoré tvoria výpomoc našich ligových družstiev.
  • Z vašich členských poplatkov klubu platíme aj štartovné do ligových súťaží.
Na záver ešte poznámka: Aktivity klubu ako napr. organizovanie turnajov, akcii a klubových dní vrátane nájmu sú uhrádzané z iných zdrojov a to primárne od sponzorov, 2% alebo sú samofinancované hráčmi, ktorí sa našich akcií pravidelne a s obľubou zúčastňujú.